GO
en-USnb-NO

COAT's spådom for lirypebestandene i Finnmark samsvarer ganske godt med FeFo’s takseringer

Publisert: 30. august 2022

COAT har modellert bestandssvingningene til lirype i Finnmark og sett på hva som påvirker endringer i bestanden. Modelleringen er et resultat av et samarbeid mellom COAT og flere interessentgrupper, inkludert grunneier Finnmarkseiendommen (FeFo).

Vi har nå resultatene av årets taksering (dvs. linje-transekt-undersøkelser) på Finnmarkseiendommen, og kan derfor sammenligne med våre spådommer som ble gjort allerede i begynnelsen av juli.

COAT's spådom for lirypebestandene i Finnmark samsvarer ganske godt med FeFo’s takseringer

Lirype parring. Foto: Valeri Belov

Årets spådommer viste at vi forventet en ytterligere økning i tettheten av rype i 2022 på Finnmarkseiendommen. Dette skyldtes flere faktorer, som en relativt normal start på vinteren, høsten 2021, en senvinter med litt flere kadaver enn normalt, i tillegg til en ganske varm periode i juli i år, da ungene var nyklekte. I tillegg har en økning i smågnagertettheter det siste året (økningsfase) sannsynligvis resultert i redusert predasjon på bakkehekkefugler i systemet. Siden utviklingen av små gnagerpopulasjoner er vanskelig å forutsi, spesielt i økningsfasen, og det faktum at de ofte viser stor romlig tetthetsvariasjon, skapte dette en viss spenning med hensyn til kvaliteten på spådommene våre. Vi har nå resultatene fra FeFo’s vurderinger, basert på undersøkelser fra linjetransekter spredt over hele Finnmark (Hønsefuglportalen), og det ser ut til at vi, for andre år på rad, hadde rett når vi spådde en økning i tettheten av lirype (Figur 1). Ut fra FeFo’s egne tetthetsestimater ser det imidlertid ut til at vår modell spådde en noe lavere tetthet enn takseringsresultatene viser (se figur 1), selv om tetthetsestimatene fra Finnmark viser ganske stor romlig variasjon.

Figuren viser estimert tetthet av lirypebestanden i Finnmark i perioden 2000 - 2022 (rød linje, estimat fra Hønsefuglportalen) sammenlignet med spådommene fra COATs næringsnettsmodell de siste 10 årene (oransje prikker). Den siste oransje prikken (dvs. for 2022) var derfor vår spådom for årets gjennomsnittlige rypetetthet på Finnmarkseiendommen (FeFo), spådd allerede 8. juli. Merk at vår modell spår gjennomsnittlig observert antall ryper per km2 (uten å korrigere for variasjon i observerbarhet), mens vurderingsresultatene (rød linje) er gitt som estimert antall ryper per km2 fra en modell som korrigerer for observerbarhet (dvs. «distance»-modell).

Skriv ut
Søk