GO
en-USnb-NO

Forvaltningstiltak: rødrevuttak

Rødrev er en overlegen konkurrent til fjellrev. Økende rødrevbestander, som livnærer seg blant annet av reinsdyrkadaver og til dels også av ressurser som stammer fra menneskelig aktivitet, er en av hovedårsakene til den kritiske tilstanden for fjellrevpopulasjonen i Varanger. Derfor er rødrevuttak et av tiltakene som gjennomføres for å støtte fjellrevpopulasjonen. Den økende rødrevpopulasjonen har også en negativ effekt på andre arter, som bakkehekkende fugl og spesielt rype.

Det er viktig å få grunnleggende informasjon om rødrev i fjellrevens tradisjonelle leveområder, og det er et av målene i COATs fjellrevmodul i Varanger. Det kan gi informasjon som forhåpentligvis vil bidra til økt forståelse av hvilke effekter tette, og muligens økende, rødrevbestander kan ha mer generelt.  Uttaket foregår både som et ekstraordinært uttak av rødrev i fjellområdene, gjennomført av SNO, men vi ønsker også å stimulere til økt jakt av rødrev på hele halvøya. Det betales derfor 1000 kr for hver rødrev skutt og innlevert, innenfor det vi har definert som Varangerhalvøya (se kontrakt). Alle rødrevene levert inn til prosjektet vil bli brukt som forskningsmateriale.

For å få muligheten til å bidra med rødrev til prosjektet må denne kontrakten være undertegnet og levert til SNO kontoret i Tana eller Vadsø, eller sendt til: Institutt for Arktisk og Marin Biologi, v/Dorothee Ehrich, Biologibygget, 9037 Tromsø. Jakten og innmelding av rødrev må foregå som beskrevet i kontrakten, og i henhold til forskrift om jakt og fangsttider.

Skrottene leveres til Statens naturoppsyn (SNO). Rev skutt i Båtsfjord, Berlevåg og Tana leveres til SNO i Tana, mens rev skutt på resten av halvøya leveres til SNO i Vadsø.

Utbetaling skjer etter at skjema er fylt ut hos SNO, vær nøye med å skrive korrekt kontonummer og fullstendig folkeregistret adresse. Det kan ta mellom 1-3 måneder før pengene er på kontoen, dette pga at verken SNO eller vi på UiT er tilstede på kontoret hele tiden. Ta gjerne kontakt om du ikke har mottatt penger innen 3 måneder, så sjekker vi det opp! 

 

For spørsmål kontakt Dorothee Ehrich
 

Rødrevuttak er et av tiltakene som gjennomføres for å bevare fjellreven. Foto: Alfred Ørjebu

Antall rødrev felt per vinter på Varangerhalvøya siden prosjektet startet 1. april 2005. Den blå linjen viser antallet levert av lokale jegere, mens den røde linjen viser antallet rødrev som er felt av SNO på Varangerhalvøya. Den svarte stiplede linja viser antall rødrev som er felt av SNO i regi av dverggåsprosjektet ved Lesjavri.

 

 

Jegerkontrakt

Last ned her og lever til SNO i Tana eller Vadsø, eller sendt til:

Institutt for Arktisk og Marin Biologi, v/Dorothee Ehrich, Biologibygget, 9037 Tromsø

 

Innlevering rødrev