GO
en-USnb-NO

I det karrige landskapet på Svalbard fungerer områder med frodig mosetundra som hotspots for mangfold av planter og beitedyr. Den samlede effekten av beitedyr og klimaendringer kan endre det terrestriske økosystemet og mosetundra kan endres fra et mosedominert plantesamfunn til et dominert av gressarter.

Mosetundra er vegetasjon bestående av graminider eller urter som gror i et tykt moseteppe. Mosetundra finnes ofte i fuktige skråninger. Vegetasjonstypen blir tilført næring gjennom gjødsel fra fugler eller beitedyr. Mosetundra har flere viktige funksjoner i det terrestriske økosystemet. Det tykke moseteppet kjøler ned jorda og er viktig habitat for mange dyr.

 

Konsekvenser av klimaendringer

Klimaendringene kan føre til at de produktive delene av Svalbards økosystem i fremtiden blir dominert av gressarter i stedet for mosetundra. Beitedyrene kan bidra til disse endringene fordi de stykker opp moselaget ved økt beiting. På steder med mye beiteaktivitet fra gås eller reinsdyr kan man finne åpne jordflekker.  Beitedyrs påvirkning kombinert med global oppvarming kan derfor bidra til å minske mosemengden og til økte endringer i plantesamfunnene.

 

 

Den antatte samlede effekten av beitedyr og global oppvarming kan i mange tilfeller endre økosystemet fra et mosedominert plantesamfunn med kjølig jord til et gress-dominert plantesamfunn med et dypere aktivt jordlag og en raskere nedbryting av organisk materiale. I Svalbards kyststrøk kan gjødsling fra spesielt sjøfugl påvirke utviklingen av plantesamfunnene, og endringer i sjøfuglpopulasjonene kan påvirke denne utviklingen. Mosetundramodulen i COAT fokuserer på effekten av klima på mengde og kvalitet av karplanter,  inkludert effekter på mosedybde og erosjon/åpne uvegeterte områder som følge av forstyrrelse.

 

Forvaltningsrelevant kunnskap

Graden av menneskelig påvirkning på mosetundra er i dag lav, men situasjonen kan endre seg med økt menneskelig aktivitet i Arktis. En mulig scenarie er etablering av fremmede plantearter som kan spre seg som følge av varmere klima på Svalbard.

 

Overvåkingsmetoder

COAT overvåker mosetundra ved å kombinere feltovervåking i flere dalfører og på halvøyer på Nordenskiöld Land og vestkysten av sentral-Spitsbergen. For å kunne dekke større arealer bruker vi en kombinasjon av fjernmåling og målinger av plantenes mengde og forekomst i felt. Mosetundraovervåkingen inkluderer også overvåking av plantefenologi (start og slutt av vekstsesongen), effekten av beiting fra gås og eventuelle skader etter ekstremt vær om vinteren. Fokus er på mosetundra men også de tørrere habitater med reinrose-vegetasjon overvåkes i landskap som omgir mosetundra. Protokollene for integrering av feltbaserte målinger av planter, beitedyrene og klimaet er under utvikling, i likhet med fjernovervåking av landskapet. Norsk Polarinstitutt bidrar også i overvåking av plantearter som er innført til Svalbard og som betegnes som fremmedarter. Disse plantene er vanligvis knyttet til bosettingene og finnes i dag kun på begrensete arealer.

COAT HISTORIE som tar for seg vitigheten av vegetasjonsovervåkning på Svalbard og oppsummerer modulens første overvåkningsår.

Mosetundra dekker skråninger og flater i de store dalene på Nordenskiöld Land og finnes srepdt under fuglefjell langs hele kysten av Svalbard. Mosetundra spiller en viktig rolle for biologisk mangfold og økosystemfuksjoner i tundraen, selv om den dekker en liten andel av Svalbards landareal. Foto: Cornelia Jaspers/Norsk Polarinstitutt

Et av mosetundra modulen sine overvåkningsområder i Adventdalen. Foto: Jakob Assmann/Norsk Polarinstitutt

Beiteskader fra gjess på mosetundra. Foto: Cornelia Jaspers/Norsk Polarinstitutt

Modul medlemmer

Modul leder
Forsker,Norsk Polarinstitutt
Send e-post
Se profil
Forsker,Norsk Polarinstitutt
Førsteamanuensis, UNIS - Universitetssenteret på Svalbard
Professor, University of Aberdeen
PhD, UiT - Norges Arktiske universitet
Forsker,Norsk Polarinstitutt
Forsker, UiT - Norges arktiske universitet
Stipendiat, UiT - Norges arktiske universitet

 

Utvalgte artikler (en) 

Isabell Eischeid, Eeva M. Soininen, Jakob J. Assmann, Rolf A. Ims, Jesper Madsen, Åshild Ø. Pedersen, Francesco Pirotti, Nigel G. Yoccoz, Virve T. Ravolainen
Disturbance Mapping in Arctic Tundra Improved by a Planning Workflow for Drone Studies: Advancing Tools for Future Ecosystem Monitoring
Remote Sens. (2021) 13(21)4466 
Virve Ravolainen, Eeva M. Soininen, Ingibjörg Svala Jónsdóttir, Isabell Eischeid, Mads Forchhammer, René van der Wal, Åshild Ø. Pedersen
High Arctic ecosystem states: Conceptual models of vegetation change to guide long-term monitoring and research
Ambio (2020) 49:666