GO
en-USnb-NO
Norsk arktisk tundra trues av klimaendringer

Publisert 20.05.2021

Den arktiske tundraen trues av klimaendringer – mer enn andre landområder på kloden. Temperaturøkningene forventes å gi store og uforutsigbare konsekvenser for økosystemene. En ny rapport viser at dette stiller nye krav til både overvåkning og forvaltning.

Lavarktisk tundra på Varangerhavøya. Foto: Geir Vie.
Lavarktisk tundra på Varangerhavøya. Foto: Geir Vie.

 

For første gang er det nå gjort en samlet vurdering, basert på lange tidsserier og nyutviklet metodikk, av tilstanden til tundraøkosystemene i Norge. Rapporten, som offentliggjøres tirsdag 11. mai, er bestilt av Miljødirektoratet.

Tilstandsvurderingen er gjort av et bredt sammensatt vitenskapelig fagpanel som har bestått av 20 forskere (økologer og klimatologer) fra Framsenteret og COAT (Klimaøkologisk observasjonssystem for arktisk tundra). Metodikken (fagpanelmetoden) er utarbeidet i et samarbeid mellom forskere i COAT og fra havforskningsinstituttet.

Vurderingen baserer seg på 34 indikatorer - de fleste basert på tidsseriedata fra COAT overvåkning på Svalbard og i Finnmark. Indikatorene dekker 7 ulike økosystemegenskapet – blant annet abiotiske forhold (klimaparametere, snø og permafrost) og biotiske forhold som representerer økosystemets strukturer og funksjoner. Data er analysert statistisk med hensyn på om indikatorene har vist trender (mindre eller større avvik over tid) som ikke kan tilskrives normal variasjon eller naturlig systemdynamikk.  I rapporten konkluderer forskerpanelet:

  • Arktiske tundraøkosystemer i Norge har gjennomgått betydelige endringer i de abiotiske forholdene, gjennom generelt økende temperaturer, varmere og lengere vekstsesong, kortere snøsesong og oppvarming og tining av permafrost.
  • Det er også signifikante endringene for flere av de biotiske egenskapene i økosystemene, men de er foreløpig begrensede i både i omfang og konsekvens. Slik at både høy- og lavarktisk tundra vurderes på generell basis som å være i god tilstand.
  • Noen biotiske endringer i særlig det lav-Arktiske økosystemet i Finnmark bør betraktes som et varsel om at større endringer er under utvikling. Eksempler på dette er nye insektangrep med store vegetasjonskader, lemenår som har blitt sjeldne og noen arktiske rovdyrarter – slik som fjellrev og snøugle – som nå er direkte utrydningstruet.

Klimaendringene som nå overskygger alle andre menneskelige drivere av tilstanden til arktiske økosystemer, er et globalt fenomen som ikke kan forvaltes på lokalt nivå. Fordi tundraøkosystemene uansett vil være i rask endring, kanskje mot helt ukjente tilstander, mener forskerne som har utarbeidet denne rapporten, at det kan være utfordrende å sette konkrete forvaltningsmål. Fagpanelet anbefaler derfor at det utvikles overordnede forvaltningsstrategier som vurderer hvilke muligheter forvaltningen har til å påvirke utviklingen (såkalte endringsbaner) til disse sårbare økosystemene. De sier videre at slike strategier bør følges opp med intensivert overvåkning av større deler av økosystemene og med løpende vurderinger av hvilke konkrete tiltak som er realistisk mulig og ønskelig. Spesielt påpekes mangelen på overvåkning biologisk mangfold i noen sentrale artssamfunn (f.eks. planter på Svalbard), og overvåkning klimasensitive økosystemprosesser som tregrense, pollinering, nedbryting av organiske materiale og zoonoser. Miljødirektoratet tar med seg disse vurderingene i sitt videre arbeid.

Videre lesning

Hele tilstandsvurderingen

Kortversjon av tilstandsvurderingen

Metoden tilstandsvurderingen baserer seg på

 

Flere nyheter

nov25 Hvor ferdes rødreven?
Av Leif Einar Støvern on 25.11.2021 10.24.00

Alle har hørt om rødreven. Mange har sett den og vet hvordan den ser ut. Forskerne vet også mye om...
Les mer..

okt27 NY COAT HISTORIE!
Av Leif Einar Støvern on 27.10.2021 03.24.00

Det er nå over 10 år siden UiT fikk i oppdrag av regjeringen å starte arbeidet med å bygge opp COAT...
Les mer..

okt14 NY! COAT Video
Av Leif Einar Støvern on 14.10.2021 10.24.00

COAT utvider overvåkingen av vegetasjon på Svalbard ved hjelp av droner og høyoppløselige bilder. ...
Les mer..

sep29 COAT predikerte oppgang i rypebestandene i Finnmark i år og dette samsvarer godt med FeFo’s takseringer
Av Leif Einar Støvern on 29.09.2021 09.24.00

COAT har modellert bestandssvingningene hos lirype i Finnmark, og sett på hva som påvirker endring...
Les mer..

sep21 Savner urtene mammutene?
Av Leif Einar Støvern on 21.09.2021 02.24.00

Et internasjonalt team ledet av en COAT -professor ved UiT foreslår en mekanisme der de store Pleis...
Les mer..

sep17 NY COAT HISTORIE!
Av Leif Einar Støvern on 17.09.2021 11.24.00

Østmarkmusa er den eneste fremmedlistede pattedyrarten på Svalbard og vert for en helsefarlige para...
Les mer..

aug31 Effekter av målerutbrudd på næringskjeder i subarktisk jord
Av Leif Einar Støvern on 31.08.2021 10.24.00

Store utbrudd av bjørkemålere  har ført til omfattende endringer i plantesamfunn fra bjørkeskog d...
Les mer..

aug19 Vegetasjonsbur på Varangerhalvøya
Av Leif Einar Støvern on 19.08.2021 01.24.00

I sommer har COAT ferdigstilt et oppsett med vegetasjonsbur på Varangerhalvøya for å bedre forstå h...
Les mer..

jun18 Hva skjer under COAT Varanger sitt sommerfeltarbeid?
Av Leif Einar Støvern on 18.06.2021 10.24.00

COAT Varanger sine forskere og assistenter er i disse dager på full fart ut på feltarbeid i Varange...
Les mer..

jun16 NY! COAT HISTORIE
Av Leif Einar Støvern on 16.06.2021 11.24.00

Lange tidsserier er viktige for å forstå endringer i naturen. Til tross for omfattende forskning på...
Les mer..