GO
en-USnb-NO

System for vurdering av økologisk tilstand

Tilstanden til norske økosystemer settes under lupen i det nye nasjonale System for vurdering av økologisk tilstand. COAT bidrar både med metodeutvikling og vurderinger av tilstand i høy- og lavarktiske tundraøkosystemer.

 

Hva er System for vurdering av økologisk tilstand?

Miljødirektoratet leder arbeidet med å utvikle det nye nasjonale systemet for vurdering av økologisk tilstand i norske terrestre og marine økosystemer. Systemet skal baseres på naturfaglige indikatorer, og fokusere på hva som utgjør ‘god økologisk tilstand’ i hvert av hovedøkosystemene, hvordan man kan avgjøre om og i hvilket omfang det er avvik fra god økologisk tilstand, og det skal danne det naturfaglige grunnlaget for å utarbeide fremtidige forvaltningsmål for norske terrestre og marine økosystemer.

Rammeverket for System for vurdering av økologisk tilstand er beskrevet i en omfattende rapport (Nybø & Evju 2017) fra et nasjonal ekspertråd oppnevnt av Klima og Miljødepartementet i 2016. I dette arbeidet defineres referansetilstanden som ‘intakt natur’, dvs en tilstand hvor økosystemenes struktur, funksjon og produktivitet ikke er vesentlig påvirket av menneskelig aktivitet. Ekspertrådets rapport identifiserer også syv sentrale økosystemegenskaper som vurderingen av tilstand skal fokusere på (se figur). Hver egenskap er representert med et antall biotiske og abiotiske indikatorer.

Et kapittel i ekspertrådets rapport omhandler arktisk tundra som et av hovedøkosystemene som System for vurdering av økologisk tilstand omfatter (Ims m. fl. 2017). Dette kapitelet som i stor grad bygget på COATs fagplan, gir en beskrivelse av de syv økosystemegenskapene for henholdsvis høyarktisk (Svalbard) og lavarktisk tundra (Finnmark), noen av de meste sentrale indikatorene for disse egenskapene og de viktigste antropogene driverne som forventes å gi endringer i tundraøkosystemets tilstand. Klima identifiseres her som den definerende miljøfaktoren for tundraøkosystemets tilstand og videre klimaendringer som den klart viktigste driveren av tilstandsendringer.

 

Hvordan bidrar COAT til System for vurdering av økologisk tilstand?

Forskere fra mange norske institusjoner har etterfølgende bidratt til utvikling og pilottest av metoder for helhetlig vurdering av tilstand i økosystemer. COAT forskere har, i samarbeid med marine miljøer under ledelse av Havforskningsinstituttet, hatt ansvar for utvikling og pilottest av Fagpanelmetoden (Jepsen m. fl. 2019). Fagpanelmetoden er en strukturert protokoll for vurdering av tilstanden i et økosystem sammenliknet med en nærmere identifisert referansetilstand. I System for vurdering av økologisk tilstand er det bestemt av ekspertrådet at denne referansetilstanden er ‘intakt natur’, men fagpanelmetoden kan også anvendes relativt til andre definisjoner av referansetilstand. I fagpanelmetoden gjøres vurderingen av tilstand av et bredt sammensatt vitenskapelig panel (‘fagpanelet’) som har kompetanse på alle de syv økosystemegenskaper. Den tekniske instruksen for fagpanelmetoden (Jepsen m. fl. 2020) inneholder detaljerte beskrivelser av hvordan fagpanelet sal gå frem i hver av vurderingens 4 faser, samt hvordan fagpanelets arbeide skal dokumenteres.

De fire fasene i  en tilstandsvurdering ifølge fagpanelmetoden. 

 

Hva jobber COATs forskere med akkurat nå?

COATs forskere leder nå arbeidet med å gjennomføre den første operasjonelle vurdering av økologisk tilstand i hovedøkosystemet Arktisk tundra med Fagpanelmetoden. Både lavarktisk tundra (Finnmark) og høyarktisk tundra (Svalbard) skal vurderes, og den endelige vurderingsrapporten vil forelegges Miljødirektoratet i 1. kvartal av 2021. Samtidig gjennomføres en tilsvarende vurdering for hovedøkosystemet Arktisk del av Barentshavet under ledelse av Havforskningsinstituttet. Endelig vil det i 2021 gjennomføres en pilotvurdering av alle de fire hovedøkosystemene Skog og Fjell, Seminaturlig mark og Våtmark med Fagpanelmetoden. Denne piloten vil være geografisk begrenset til Trøndelag, og COAT forskere vil bidra til denne.

 

Les mere om Fagpanelmetoden og System for vurdering av økologisk tilstand her:

 

Pedersen, Å.Ø., Jepsen, J.U., Paulsen, I.M.G., Fuglei, E., Mosbacher, J.B., Ravolainen, V., Yoccoz, N.G., Øseth, E., Böhner, H., Bråthen, K.A., Ehrich, D., Henden, J-A., Isaksen, K., Jakobsson, S., Madsen, J., Soininen, E., Stien, A., Tombre, I., Tveraa, T., Tveito, O.E., Vindstad, O.P.L., Ims, R.A. 2021. Norwegian Arctic Tundra: a Panel-based Assessment of Ecosystem Condition. Report Series 153. Norwegian Polar Institute, Tromsø

Pedersen, Å.Ø., Arneberg, P., Fuglei, E., Jepsen, J.U., Mosbacher, J.B., Paulsen, I.M.G., Ravolainen, V., Yoccoz, N.G., Øseth, E., Ims, R.A. Panel-based Assessment of Ecosystem Condition (PAEC) as a Knowledge Platform for Ecosystem-based Management of Norwegian Arctic Tundra. Brief Report 056, Norwegian Polar Institute.

Jepsen, J.U., Arneberg, P., Ims, R.A., Siwertsson, A. og Yoccoz, N.G. 2020. Panel-based Assessment of Ecosystem Condition (PAEC) - Technical Protocol version 2. NINA Report 1890. Norwegian Institute for Nature Research

Jepsen, J.U., Arneberg, P., Ims, R.A., Siwertsson, A. og Yoccoz, N.G. 2019. Test av fagsystemet for økologisk tilstand. Erfaringer fra pilotprosjekter for arktisk tundra og arktisk del av Barentshavet. NINA Rapport 1674. Norsk institutt for naturforskning.

Nybø, S. & Evju, M. (Red) 2017. Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd. Ekspertrådet for økologisk tilstand. Miljødirektoratet.

 

Kontaktpersoner

Forsker, Norsk institutt for Naturforskning
jane.jepsen@nina.no
Forsker, Norsk polarinstitutt
ashild.pedersen@npolar.no

 

De syv økosystemegenskaper som danner grunnlag for vurderingen av økologisk tilstand.

Forsiden av NPI rapporten: Norwegian Arctic Tundra: a Panel-based Assessment of Ecosystem Condition.

Omslaget til NINA rapporten: Test av fagsystemet for økologisk tilstand. Erfaringer fra pilotprosjekter for arktisk tundra og arktisk del av Barentshavet fra 2019.