GO
en-USnb-NO

Herbivorene deler mindre enn 2 % av den vegeterte Svalbardtundraen

Publisert: 25. april 2024

En ny studie fra COAT avdekker habitat overlapp og egnethet for tre viktige beitedyr på den høyarktiske øygruppen Svalbard: svalbard rein, svalbardrype og kortnebbgås. Kun en liten andel av vegetert tundra var egnet som habitat for alle tre arter kombinert. Forvaltning og vern av tundraen bør derfor være spesifikk for de ulike beitedyrenes habitater.

Herbivorene deler mindre enn 2 % av den vegeterte Svalbardtundraen

Overlappen i habitatbruk mellom Svalbardrype og svalbardrein er 21 %. Foto: Nicolas Lecomte

Den høyarktiske øygruppa Svalbard er veldig sparsommelig vegetert, men likevel finnes det store bestander av beitedyr der. Omtrent 60% av arealet er dekket av isbre, 25% er karrige landskap og lite vegetert, mens bare 15% av arealet er vegetert og mulig egnet habitat for beitedyrene.

På Svalbard er det to helårs beitedyr, svalbardrein og svalbardrype, mens gjess migrerer til området på sommeren, hvor kortnebbgås og hvitkinngås er de med de største bestandene. Svalbardrein er nokså stedbundne og holder til i relativt små områder året rundt. Svalbardrype er den eneste overvintrende fuglearten og holder til på hele øygruppa, mens gjessene flyr opp til Svalbard fra de Europeiske kontinentet på våren for å hekke.

Egnede habitater på Svalbard for de ulike herbivorene. Kart: Ingrid G. Paulsen

Vi fant overraskende lav overlapp i habitat egnethet mellom de tre beitedyrene. Selv om 9-45% av vegetert areal på Svalbard er egnet som habitat for artene hver for seg, var kun 1-2% av det vegeterte arealet egnet for alle tre artene kombinert. Høyeste andel delt egnet habitat ble funnet for svalbardrype og svalbardrein (24%) mens tilsvarende tall for gjess og rype var kun 2 %. Overlapp for all tre arter ble funnet i hei-vegetasjon, mens høyest andel egnet, delt habitat for kortnebbgås og rein var i mose tundra og mose tundra under fuglefjell i lavere deler av terrenget (0-150 moh, 6%). Resultatene som ble bekreftet av skittelling som indikator for bruk av habitatene, viser at hei og mose tundra er viktige habitat for alle disse beitedyrene på Svalbard.

Mosetundra under fuglefjell hadde høyest overlapp mellom rein og gjess. Foto: Maite Cerezo, Christiane Hübner og Tore Nordstad

Resultatene fra denne studien peker på viktigheten av små men produktive deler av landskapet for alle beitedyrene og videre peker den på at fokus innen forvaltning av tundraen med henblikk på beitedyr bør fokusere på disse habitatene.

Les artikkelen her

Skriv ut
Søk